Mentaliseringsbaseret terapi til voksne

– en specialistuddannelse til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner

Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi (MBT) til voksne.

Det 2-årige uddannelsesprogram er sammensat af  internationale eksperter, forskere & klinikere inden for MBT, såvel som danske specialister fra voksenområdet her i Danmark. Underviserne er:

 • Anthony Bateman, Patrick Luyten, Dickon Bevington fra Anna Freud Instituttet i London
 • Sigmund Karterud fra Institut for mentalisering Oslo
 • Sebastian Simonsen fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård
 • Sarah Daniel fra Københavns Universitet
 • Anne Blom Corlin & Nana Lund Nørgaard Fra Mind to Mind, Psykologerne Corlin & Nørgaard

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening, Psykoterapeutisk fagnævn til brug for godkendelse i specialistuddannelsen Psykoterapi med voksne, i emneområde 12.4.4.2.2. Endvidere til anden teoretisk referenceramme psykoterapi med voksne 12.4.4.2.3 (30 timer) hvor de overskydende timer kan tilføjes som erstatning for timerne i tværgående modul, jf. retningslinjerne i det fleksible valg (se mere: http://www.dp.dk)

Uddannelsen er dertil godkendt af Institut for Mentalisering (IFM) og er derved også anerkendt af The Anna Freud Center. Dvs. at deltagerne ved gennemført uddannelse kan certificeres og godkendes som videregående MBT-terapeut (niveau c) ved ansøgning til IFM (se mere: http://www.institutformentalisering.dk).

Formål

Mentaliseringsbaseret terapi er oprindelig udviklet til behandling af patienter med borderline personlighedsforstyrrelse, men er igennem de senere år udviklet og anvendt som teoretisk forståelsesramme og metodisk tilgang til psykoterapeutisk behandling af en lang række andre psykiske lidelser og problemstillinger.

Uddannelsen vil med afsæt heri dække teori og metode i mentaliseringsbaserede tilgange til voksne klienter i forskellige former for psykoterapi, både individuel psykoterapi, gruppeterapi samt i familieterapi, her med fokus på den voksnes rolle i familien.  Uddannelsen vil således også have fokus på mentaliseringsbaserede tilgange til forældreskabet.

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med voksne. Der opnås viden om specifikke elementer i relation til mentaliseringsbaseret terapi i form af forskningsmæssig baggrund for MBT, grundlagsteori, klinisk teori, teori om psykopatologi samt tilpasning af den mentaliseringsbaserede tilgang i forhold til klientens specifikke vanskeligheder.

Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende den teoretiske viden om principper og metoder fra mentaliseringsbaseret teori og metode i deres egen praksis i forhold til den voksne klient. Der vil derfor være et løbende fokus på at skabe en sammenhæng mellem den teoretiske og metodiske undervisning, supervisionen og deltagernes egen praksis, hvilket indholdsmæssigt understøttes igennem det forhold, at to af uddannelsens undervisere (Anne Blom Corlin og Nana Lund Nørgaard) tillige vil varetage supervisionen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer og læger. Maks 25 % deltagere med ikke-akademisk baggrund, men med nødvendige forudsætninger i form af grundlæggende viden om psykologi og psykoterapi. Der kan optages maksimalt 32 deltagere.

Timetal, varighed og form

Uddannelsen består af 15 kursusdage à 6 timer (i alt 90 timer) og 60 timers supervision i gruppe. Uddannelsen afvikles over en periode på knapt 2 år (januar 2018 til december 2019).

Undervisningen afvikles i tidsrummet fra 9.00–16.00, med 1 times frokost/pause. OBS: Tidsrummet kan dog ændres ved de internationale undervisere grundet fly/transport m.m. Disse ændringer vedr. start og slut tidspunktet vil blive varslet i god tid.

Supervisionen gennemføres som 10 dage à 6 timers fremmøde med max 8 deltagere i hver gruppe.

Der veksles mellem katederundervisning, forelæsninger, øvelser og rollespil. I uddannelsen indgår egen forberedelse i form af læsning (se litteraturliste for hver undervisningsdag). 

Pris

31.500 kr. for teoridelen (90 timer) og 15.000 kr. for supervisionen (60 timer). Det er muligt at betale i rater.

Ved tilmelding til uddannelsen oplys venligst, om du ønsker at deltage i en af supervisionsgrupperne.

Sted

Undervisningen foregår i København. Adresse vil snarest blive meldt ud.

Supervision

Da et længerevarende samlet tilrettelagt uddannelsesforløb inden for MBT som referenceramme også skal omfatte supervision af terapeutisk arbejde, vil der være fokus på et aktivt arbejde med den egentlige tilegnelse af den terapeutiske kunnen.

En del af det samlede antal supervisionstimer vil derfor tage afsæt i undervisningen i teori og metode, særligt vil der i supervision løbende blive fulgt op på færdigheds-træningsdelen (som beskrevet under Indhold i programmet).

Det forventes, at deltagerne undervejs medbringer videooptagelser af egne forløb mhp. metode-supervision. Der vil tillige indgå træning vha. rollespil i supervisionen. Grupperne vil skifte supervisor undervejs cirka midtvejs i forløbet, således at supervisanderne modtager halvdelen (30 timer) af den planlagte supervision ved hver supervisor.

Supervisionen vil blive varetaget i grupper på max 8 personer af to forskellige supervisorer, Nana Lund Nørgaard og Anne Blom Corlin.

Programmet

DatoEmneUnderviserIndhold
25.01.2018Introduktion til MBTSebastian Simonsen
 • Grundlagsteori, forskning og evidens vedrørende den valgte referenceramme
 • Metodens historik og udvikling
 • Mentalisering og mentaliseringssvigt
 • Epistemisk tillid
 • MBT-referencerammens kliniske teori om psykopatologi og behandlingsmetoder
26.01.2018Assessment af refleksiv funktionAnne Blom Corlin
 • Begrebsafklaring af Refleksiv funktion versus mentalisering
 • Introduktion til centrale spørgsmål fra AAI & PDI
 • Introduktion til den Refleksive Funktionsskala
 • Kendetegn for god versus begrænset Refleksiv Funktion
 • Planlægning af intervention ud fra mentaliseringsniveauet
 • Dilemmaer og udfordringer ved den kliniske vurdering af mentaliseringsevne hos voksne & forældre
07.03.2018MBT viden og klinisk teoriAnthony Bateman
 • Introduction and orientation to mentalizing
 • Theoretical basis of mentalizing – attachment, neurobiology and psychology
 • Mentalizing and borderline personality disorder and other personality disorders
 • Therapist stance: Video of therapist stance and discussion
 • Role play: Demonstration in front of large group
 • Role play: Patient talks about incident in his life
 • Therapist stance and self-disclosure
 • Feedback Role Play: Patient has got into an argument at work and been suspended
08.03.2018MBT i praksisAnthony Bateman
 • Basic Mentalizing – clarification, exploration, challenge, affect focus
  Role Play and video
 • Basic Mentalizing – clarification, exploration, challenge, affect focus
 • Role play: Patient has been shouting at staff
 • Mentalizing and self-harm
 • Role Play Patient reports self harm
 • Mentalizing the relationship – transference and countertransference
 • Role Play Patient talks about shouting at child and thinks you are appalled by her
 • Role Play Patient wants another therapist
 • Discussion and summary
13.06.2018MBT individuel terapi til voksneNana Lund Nørgaard
 • Sammenhængen mellem grundlagsteori og klinisk teori, som dette udmøntes i MBT-individuel manual
 • MBT Individuel manual og MBT-individuel vurderingsskala gennemgang
 • Manual gennemgang og træning
 • Oplæg + rollespil med træning af items
 • Rollespil – scoring med MBT-individuel vurderingsskala
 • Oplæg + rollespil med træning af items (Terapeutisk holdning, Relationelt følelsesfokus, Mentalisering af relationen, Stimulering af mentalisering)
14.06.2018MBT individuel terapi til voksneNana Lund Nørgaard
 • Præmentaliseringsformer og MBT interventionsprincipper
 • Præmentaliseringsformernes kliniske udtryk
 • Håndtering af teleologisk modus (Demo-video)
 • Håndtering af ækvivalens mode (Demo-video)
 • Håndtering af ækvivalens (rollespil ud fra egne cases)
 • Håndtering af pretend mode (Demo-video og rollespil ud fra egne cases)
03.09.2018Tilknytningsmønstre hos voksne og psykoterapiSarah Daniel
 • Tilknytningsmønstre hos voksne
 • Tilknytningsmønstre i psykoterapeutisk proces
 • Terapeutisk ændring af tilknytningsmønstre
04.09.2018MBT til tilknytningstraumerAnne Blom Corlin
 • MBT tilgang og principper til at arbejde med tilknytningstraumer i relationer
 • De centrale traumediagnoser og implikationer for behandling gennemgås, herunder PTSD diagnosen
 • MBT tilgangen til behandling af traumereaktioner som følger af tilknytningstraumer, herunder diskussion af traumeeksponering versus opbygning af mentaliseringskompetence
 • Metodetræning: Øvelser ifht. at etablere Safe place, arbejde med 90-10 reaktioner
 • Anvendelse af psykoedukation i mødet med voksne med tilknytningstraumer
20.11.2018MBT til depression og somatiseringstilstandePatrick Luyten
 • MBT til depression
 • MBT tilgang og principper til at arbejde med voksne med depression
 • Den underliggende neurobiologi ved depression
 • MBT til somatisering
 • ”Embodied mentalizing” hos patienter med funktionelle somatiske lidelser
 • Hvordan kan man fra et mentaliserings-perspektiv forstå somatiske lidelser og arbejde mentaliserings-baseret med disse?
 • Eksemplarisk rollespil og træning med afsæt i den gennemgåede teori
21.11.2018MBT til angst og ængstelig, evasiv personlighedsstrukturNana Lund Nørgaard
 • Psykopatologisk forståelse af mentaliseringsproblemerne ved ÆEP. MBT og MIT (Metakognitiv Interpersonel Terapi) principper til behandling af angst og ængstelig evasiv personlighedsstruktur
 • Hvordan arbejde mentaliseringsbaseret med den hæmmede, undgående personlighed?
 • Øvelser og rollespil
06.02.2019MBT og MBT-manualer og vurderingsskalaSigmund Karterud
 • MBT grundlagsteori
 • MBT som behandling for alvorlig personlighedspatologi
 • Moderne personlighedsteori og betydningen af mentalisering
 • Betydningen av behandlingsintegritet
  Fordele og begrænsninger ved behandlingsmanualer
 • MBT- vurderingsskala
 • Om MBT manualerne
 • Om MBT efterlevelses- og kvalitetsskala
 • Øvelser i at vurdere efterlevelse
07.02.2019MBT psykoedukation og MBT gruppeSigmund Karterud
 • MBT psykoedukation og MBT-G
  MBT psykoedukation: Principper, rollespil
 • MBT gruppeterapi: Principper, video, rollespil
 • MBT-G Fortsat gennemgang af gruppemanual
 • Træning gennem brug af rollespil
08.05.2019MBT til voksne som forældreAnne Blom Corlin
 • Grundlagsteori
 • MBT tilgang til at fremme refleksiv funktion hos forældre
 • Præsentation af tilgangene til at arbejde med udsatte forældre fra det evidensbaserede program Minding the Baby
 • ”Ghosts & Angels in the Nursery”; at arbejde med traumer hos forældre med begrænset mentalisering
 • Den professionelles egen mentalisering i mødet med udsatte forældre og deres spædbørn, teamsamarbejde og supervision
 • Metodetræning
 • Igennem rollespil vil deltagerne træne interventionsstrategierne fra Minding the Baby i mødet med udsatte forældre og deres spædbørn
 • Øvelser vedr. træning af egen mentalisering
09.05.2019MBT-FamilyDickon Bevington
 • Den kliniske praksis i MBT-F
 • Grundig introduktion til kernekompetencer anvendt i MBT-F, som inkluderer:
 • Psykologens position, den mentaliserende indstilling i mødet med forældre og deres børnInterventioner til at fremme mentalisering mellem familiemedlemmer
 • At forstyrre non-mentaliserende samspilsmønstre
 • Metodetræning
 • Intensiv praktisering af en lang række af MBT-F teknikker, inklusiv leg og aktiviteter, der kan anvendes i familiesamtaler
10.05.2019MBT-FamilyDickon Bevington
 • Den kliniske praksis i MBT-F
 • Fortsat introduktion til kompetencer i MBT-F med brug af rollespil, gennemgang af videoer og videooptaget praksis
 • Metodetræning
 • Træning af de nyerhvervede færdigheder via rollespil og videooptagelse

Mød underviserne

Anne Blom Corlin

Cand.psych.aut., godkendt specialist i psykoterapi

Anthony Bateman

MBBS, MRCPsych, Visiting Professor Psychoanalysis Unit, University College, London, psykiater/ psykoterapeut/MBT-Training Co-cordinator ved Anna Freud Instituttet m.m.

Dickon Bevington

MA, MBBS, MRCPsych, konsulent i børne- og ungepsykiatri ved NHS og medicinsk direktør for Anna Freud Instituttet i London m.m.

Nana Lund Nørgaard

Cand.psych.aut., godkendt specialist i psykoterapi (voksne)

Patrick Luyten

Ph.d., lektor ved Faculty of Psychology and Educational Sciences, Leuven, Belgien, leder for PhD i psykoanalyse programmet ved Psychoanalytical Unit, Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London m.m.

Sarah Daniel

Cand.psych.aut, ph.d.

Sebastian Simonsen

Cand.psych.aut, ph.d.

Sigmund Karterud

MD, specialist i psykoterapi, professor i psykiatri, leder af Institut for mentalisering, Oslo

Litteratur

Tilmelding

Vi har desværre ikke flere ledige pladser på MBT-uddannelsen med opstart i januar 2018.

Hvis du ønsker at komme på venteliste til næste hold, som vi forventer at opstarte i efteråret 2018, så kontakt os endelig via formularen herunder: