Specialistuddannelse i mentaliseringsbaseret terapi til voksne (2019–2020)

Det 2-årige uddannelsesprogram er sammensat af internationale eksperter, forskere & klinikere inden for MBT, såvel som danske specialister fra voksenområdet her i Danmark.

Anthony Bateman underviser i vores lokaler på Vesterbrogade i København, marts 2018

Pris & tilmelding

32.500 kr. for teoridelen (90 timer) & 17.000 kr. for supervisionen (60 timer). Ved tilmelding til uddannelsen oplys venligst, om du ønsker at deltage i en af supervisionsgrupperne.

Sted: København

Der er lukket for tilmelding, men du kan få mere information om næste opstart ved at sende os en mail på kontakt@mindtomindpsyk.dk

Undervisere

 • Anthony Bateman, Patrick Luyten, Dickon Bevington & Trudie Rossouw fra Anna Freud Instituttet i London
 • Sigmund Karterud fra Institut for mentalisering Oslo
 • Sebastian Simonsen fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård
 • Sarah Daniel fra Københavns Universitet
 • Anne Blom Corlin & Nana Lund Nørgaard fra Mind to Mind – Psykologerne Corlin & Nørgaard

Uddannelsen søges og forventes godkendt af Dansk Psykolog Forening, Psykoterapeutisk fagnævn til brug for godkendelse i specialistuddannelsen Psykoterapi med voksne, i emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori (se mere: http://www.dp.dk).

Uddannelsen er dertil godkendt af Institut for Mentalisering og er derved også anerkendt af The Anna Freud Center. Dvs. deltagerne ved gennemført uddannelse, automatisk certificeres og godkendes som videregående MBT-terapeut (niveau c) (se mere: http://www.institutformentalisering.dk).

Formål

Uddannelsen er en specialistuddannelse og henvender sig til psykologer, psykiatere og andre fagpersoner (max. 25 % ikke-akademikere) med behov for dybdegående teoretisk og metodisk viden om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi til voksne. Mentaliseringsbaseret terapi er oprindelig udviklet til behandling af patienter med borderline personlighedsforstyrrelse, men er igennem de senere år udviklet og anvendt som teoretisk forståelsesramme og metodisk tilgang til psykoterapeutisk behandling af en lang række andre psykiske lidelser og problemstillinger.

Uddannelsen vil med afsæt heri dække teori og metode i mentaliseringsbaserede tilgange til voksne klienter i forskellige former for psykoterapi, både individuel psykoterapi, gruppeterapi samt i familieterapi, her med fokus på den voksnes rolle i familien.  Uddannelsen vil således også have fokus på mentaliseringsbaserede tilgange til forældreskabet.

Deltagerne opnår indsigt i teori og grundprincipper i mentaliseringsbaseret behandling med voksne. Der opnås viden om specifikke elementer i relation til mentaliseringsbaseret terapi i form af forskningsmæssig baggrund for MBT, grundlagsteori, klinisk teori, teori om psykopatologi samt tilpasning af den mentaliseringsbaserede tilgang i forhold til klientens specifikke vanskeligheder.

Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltagerne til at anvende de teoretiske viden om principper og metoder fra mentaliseringsbaseret teori og metode i deres egen praksis i forhold til den voksne klient. Der vil derfor være et løbende fokus på at skabe en sammenhæng mellem den teoretiske og metodiske undervisning, supervisionen og deltagernes egen praksis, hvilket indholdsmæssigt understøttes igennem det forhold, at to af uddannelsens undervisere (Anne Blom Corlin og Nana Lund Nørgaard) tillige vil varetage supervisionen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer og læger. Maks 25 % deltagere med ikke-akademisk baggrund, men med nødvendige forudsætninger i form af grundlæggende viden om psykologi og psykoterapi. Der kan optages maksimalt 32 deltagere.

Timetal, varighed & form

Uddannelsen beståraf 15 kursusdage à 6 timer (i alt 90 timer) og 60 timers supervision i gruppe. Uddannelsen afvikles over en periode på knapt 2 år (januar 2019-december 2020).

Undervisningen afvikles i tidsrummet fra 9-00-16.00, med 1 times frokost/pause. OBS: Tidsrummet kan dog ændres ved de internationale underviser grundet fly/transport m.m. Disse ændringer vedr. start og slut tidspunktet vil blive varslet i god tid.

Supervisionen gennemføres som 10 dage af 6 timers fremmøde med max 8 deltagere i hver gruppe.

Der veksles mellem katederundervisning, forelæsninger, øvelser og rollespil. I uddannelsen indgår egen forberedelse i form af læsning (se litteraturliste for hver undervisningsdag).

Supervision

Da et længerevarende samlet tilrettelagt uddannelsesforløb inden for MBT som referenceramme også skal omfatte supervision af terapeutisk arbejde, vil der være fokus på et aktivt arbejde med den egentlige tilegnelse af den terapeutiske kunnen.

En del af det samlede antal supervisionstimer vil derfor tage afsæt i undervisningen i teori og metode, særligt vil der i supervision løbende blive fulgt op på færdigheds-træningsdelen (som beskrevet under Indhold i programmet).

Det forventes, at deltagerne undervejs medbringer videooptagelser af egne forløb mhp. metode-supervision. Der vil tillige indgå træning vha. rollespil i supervisionen. Grupperne vil skifte supervisor undervejs cirka midtvejs i forløbet, således at supervisanderne modtager halvdelen (30 timer) af den planlagte supervision ved hver supervisor.

Uddannelsens deltagere opdeles i to supervisionsgrupper (A eller B), der følges med hinanden igennem hele forløbet. Den ene gruppe superviseres i 2018 af Anne Blom Corlin og den anden af Nana Lund Nørgaard. Midtvejs i forløbet (2019) skifter grupperne fra den ene til den anden supervisor – så hvis man starter hos Anne, skifter man til Nana midtvejs eller omvendt.

Dette gøres for at sikre bredden af den ydede supervision og er samtidig et krav fra Dansk Psykolog Forening i forhold til godkendelse af uddannelsen.

Vi sender en liste over supervisionsgruppernes deltagere inden uddannelsens opstart.

Tid og sted: Supervisionen afvikles i Mind to Minds lokaler, Vesterbrogade 20, 2.tv. hver gang fra 9.00–16.00 (heraf én times frokostpause)

Program

DatoEmneUnderviserIndhold
23.01.2019Introduktion til MBTSebastian Simonsen
 • Grundlagsteori, forskning og evidens vedrørende den valgte referenceramme
 • Metodens historik og udvikling
 • Mentalisering og mentaliseringssvigt
 • Epistemisk tillid
 • MBT-referencerammens kliniske teori om psykopatologi og behandlingsmetoder
24.01.2019Assessment af refleksiv funktionAnne Blom Corlin
 • Begrebsafklaring af Refleksiv funktion versus mentalisering
 • Introduktion til centrale spørgsmål fra AAI & PDI
 • Introduktion til den Refleksive Funktionsskala
 • Kendetegn for god versus begrænset Refleksiv Funktion
 • Planlægning af intervention ud fra mentaliseringsniveauet
 • Dilemmaer og udfordringer ved den kliniske vurdering af mentaliseringsevne hos voksne & forældre
27. & 28.03.2019MBT viden og klinisk teoriAnthony Bateman
 • Introduction and orientation to mentalizing
 • Theoretical basis of mentalizing – attachment, neurobiology and psychology
 • Mentalizing and borderline personality disorder and other personality disorders
 • Therapist stance: Video of therapist stance and discussion
 • Role play: Demonstration in front of large group
 • Role play: Patient talks about incident in his life
 • Therapist stance and self-disclosure
 • Feedback Role Play: Patient has got into an argument at work and been suspended
27. & 28.03.2019MBT i gruppeAnthony Bateman
 • Basic Mentalizing – clarification, exploration, challenge, affect focus
  Role Play and video
 • Basic Mentalizing – clarification, exploration, challenge, affect focus
 • Role play: Patient has been shouting at staff
 • Mentalizing and self-harm
 • Role Play Patient reports self harm
 • Mentalizing the relationship – transference and countertransference
 • Role Play: Patient talks about shouting at child and thinks you are appalled by her
 • Role Play: Patient wants another therapist
 • Discussion and summary
23.05.2019MBT til depression og somatiseringstilstandePatrick Luyten
 • Rationalet ved at anvende MBT til voksne med depression, herunder:
 • Forholdet imellem affektive lidelser og mentaliseringsvanskeligheder
 • Individuelle forskelle i personlighed/tilknytningsstile og mentalisering ved depression
 • Vigtigheden af at have fokus på ”embodied mentalizing” ved depressive tilstande
 • Betydningen af epistemisk tillid ved (kronisk) depression
 • Implikationer for behandling, herunder en introduktion til de basale principper ved Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)
 • Eksemplarisk rollespil og træning med afsæt i den gennemgåede teori
10.09.2019MBT individuel terapi til voksneNana Lund Nørgaard
 • Sammenhængen mellem grundlagsteori og klinisk teori, som dette udmøntes i MBT-individuel manual
 • MBT Individuel manual og MBT-individuel vurderingsskala gennemgang
 • Manual gennemgang og træning
 • Oplæg + rollespil med træning af items
 • Rollespil – scoring med MBT-individuel vurderingsskala
 • Oplæg + rollespil med træning af items (Terapeutisk holdning, Relationelt følelsesfokus, Mentalisering af relationen, Stimulering af mentalisering)
11.09.2019MBT individuel terapi til voksneNana Lund Nørgaard
 • Præmentaliseringsformer og MBT interventionsprincipper
 • Præmentaliseringsformernes kliniske udtryk
 • Håndtering af teleologisk modus (Demo-video)
 • Håndtering af ækvivalens mode (Demo-video)
 • Håndtering af ækvivalens (rollespil ud fra egne cases)
 • Håndtering af pretend mode (Demo-video og rollespil ud fra egne cases)
14.11.2019Tilknytningsmønstre hos voksne og psykoterapiSarah Daniel
 • Tilknytningsmønstre hos voksne
 • Tilknytningsmønstre i psykoterapeutisk proces
 • Terapeutisk ændring af tilknytningsmønstre
15.11.2019MBT til tilknytningstraumerAnne Blom Corlin
 • MBT tilgang og principper til at arbejde med tilknytningstraumer i relationer
 • De centrale traumediagnoser og implikationer for behandling gennemgås, herunder PTSD diagnosen
 • MBT tilgangen til behandling af traumereaktioner som følger af tilknytningstraumer, herunder diskussion af traumeeksponering versus opbygning af mentaliseringskompetence
 • Metodetræning: Øvelser ifht. at etablere Safe place, arbejde med 90-10 reaktioner
 • Anvendelse af psykoedukation i mødet med voksne med tilknytningstraumer
18.02.2020MBT til angst og ængstelig, evasiv personlighedsstrukturNana Lund Nørgaard
 • Psykopatologisk forståelse af mentaliseringsproblemerne ved ÆEP. MBT og MIT (Metakognitiv Interpersonel Terapi) principper til behandling af angst og ængstelig evasiv personlighedsstruktur
 • Hvordan arbejde mentaliseringsbaseret med den hæmmede, undgående personlighed?
 • Øvelser og rollespil
19.02.2020MBT, MBT psykoedukation og MBT-GSigmund KarterudMBT grundlagsteori
 • MBT som behandling for alvorlig personlighedspatologi
 • Moderne personlighedsteori og betydningen af mentalisering
 • Betydningen av behandlingsintegritet
  Fordele og begrænsninger ved behandlingsmanualer
 • MBT- vurderingsskala
 • Om MBT manualerne
 • Om MBT efterlevelses- og kvalitetsskala
 • Øvelser i at vurdere efterlevelse
 • At vurdere egen terapeutisk praksis

MBT psykoedukation og MBT-G
 • MBT psykoedukation: Principper, rollespil
 • MBT gruppeterapi: Principper, video, rollespil
 • MBT-G Fortsat gennemgang af gruppemanual
 • Træning gennem brug af rollespil
12.05.2020MBT til ungeTrudie RoussouwFormiddag
MBT til unge: Principper for mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med unge (MBT-A)
 • Forståelse af særlige komplekse forhold, der er væsentlige at fokusere på i arbejdet med unge
 • Fokus på udviklingen i mentaliseringsevnen og en forståelse af, hvorfor det er vigtigt ift. sociale relationer, at udvikle og vedligeholde selvværd, affektregulering og impulskontrol

Eftermiddag
MBT-A metodetræning
 • Træning af de nyerhvervede færdigheder via rollespil
13.05.2020MBT til ungeTrudie RoussouwFormiddag
MBT til unge
 • MBT-A modellen fortsat
 • Hvordan den kan anvendes eksempelvis ift. selvskade, traumer og i arbejdet med unge og deres familier
 • Principper for intervention

Eftermiddag
MBT-A metodetræning
 • Træning af de nyerhvervede færdigheder via rollespil
15.09.2020MBT-FamilyDickon BevingtonDen kliniske praksis i MBT-F
 • Grundig introduktion til kernekompetencer anvendt i MBT-F, som inkluderer:
 • Psykologens position, den mentaliserende indstilling i mødet med forældre og deres børnInterventioner til at fremme mentalisering mellem familiemedlemmer
 • At forstyrre non-mentaliserende samspilsmønstre

Metodetræning
 • Intensiv praktisering af en lang række af MBT-F teknikker, inklusiv leg og aktiviteter, der kan anvendes i familiesamtaler
16.09.2020MBT-FamilyDickon BevingtonDen kliniske praksis i MBT-F
 • Fortsat introduktion til kompetencer i MBT-F med brug af rollespil, gennemgang af videoer og videooptaget praksis

Metodetræning
 • Træning af de nyerhvervede færdigheder via rollespil og videooptagelse

Præsentation af underviserne

Anne Blom Corlin

Cand.psych.aut. og specialist i psykoterapi (voksne) og medstifter af Mind to Mind Psykologerne Corlin og Nørgaard. Anne har flere års erfaring med mentaliseringsbaseret supervision, undervisning og terapi, særligt inden for anbringelsesområdet. Anne er dertil en af de få træner i verden i Parent Development Interview (PDI)/Refleksiv Funktion skala arbejder med at udbrede brugen og kendskabet til PDI/RF i bla. familiebehandling og forældrekompetence undersøgelser. Aktuelt er Anne dertil med til at implementere det evidensbaserede mentaliseringsbaserede program Minding the Baby i Danmark i Frederikshavn Kommune. Anne har været ansat i voksenpsykiatrien, senest ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, med særligt fokus på tilknytnings- og choktraumer og kompleks PTSD.

Anthony Bateman

MBBS, MRCPsych, Visiting Professor Psychoanalysis Unit, University College, London, psykiater/ psykoterapeut/MBT-Training co-cordinator ved Anna Freud Instituttet m.m. Sammen med bl.a. Peter Fonagy medudvikler af MBT som terapeutisk metode og forfatter til en række bøger om emnet.

Dickon Bevington

MA, MBBS, MRCPsych, konsulent i børne- og ungepsykiatri ved NHS og medicinsk direktør for Anna Freud Instituttet i London. Dickon arbejder med MBT i familier med komplekse problemstillinger og socialt ekskluderede unge. Han har udviklet behandlingsmanualer og har igennem mange år undervist i MBT-F.

Nana Lund Nørgaard

Cand.psych.aut., specialist i psykoterapi (voksne) og medskifter af Mind to Mind. Nana er efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi ved Institut for mentalisering, Norge. Nana har flere års erfaring med supervisions- og undervisningsopgaver, samt mangeårig erfaring fra psykiatrien med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrede. Været tilknyttet et metodeudviklingsprojekt i forhold til mentaliseringsbaseret behandling til ængstelig-evasiv personlighedsforstyrrelse på PC Stolpegård. Medlem af bestyrelsen I Institut for Mentalisering DK.

Patrick Luyten

Ph.d., associeret professor ved Faculty of Psychology and Educational Sciences, Leuven, Belgien, leder for PhD i psykoanalyse programmet ved Psykoanalytisk enhed, Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London m.m.

Sarah Daniel

Lektor i klinisk psykologi ved institut for Psykologi, Københavns Universitet. Hendes forskning fokuserer på proces og udbytte af psykoterapi med voksne med en særlig vægt på tilknytningsmønstre og deres behandlingsmæssige implikationer. Hun har udgivet en bog om dette på dansk (Samfundslitteratur, 2012) og engelsk (Routledge, 2014) og bliver ofte inviteret til at undervise i dette emne, både nationalt og internationalt. Sarah Daniel er aktivt involveret i Bulimiprojektet (Poulsen et al., 2014) ved Universitetets Psykologiske Klinik, og har initieret og gennemført flere studier af forskellige aspekter af behandlingsproces og udbytte som en del af det overordnede projekt. Sarah beskæftiget sig med sammenhængen mellem klienters tilknytningsmønstre og terapeuters følelsesmæssige reaktioner og med kvantitative og kvalitative aspekter af stilhed i terapien og dennes relation til tilknytning, terapeutisk alliance og udbytte.

Sebastian Simonsen

Ph.d. og arbejder aktuelt på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Han har flere års erfaring med undervisning og forskning, MBT supervision og mentaliseringsbaseret terapi med særligt fokus på gruppe psykoterapi, personlighedsforstyrrelser og psykopatologi. Sebastian har tidligere flere års erfaring inden for psykiatrien. Han har haft flere bestyrelsesposter, pt. er han bestyrelsesmedlem i European Society for the Study of Personlity Disorders.

Sigmund Karterud

Professor i psykiatri, medicinsk fakultet, Universitetet i Oslo, afdelingsoverlæge og forskningsleder ved afdelingen for personlighedspsykiatri, Oslo universitetssygehus. Har stiftet Institut for Mentalisering i 2009 sammen med Finn Skårderud. Han er tidligere læreanalytiker ved Institut for gruppeanalyse og stifter af Forum for selvpsykologi. Han er involveret i forskning om MBT sammen med Anthony Bateman og er forfatter av en lang række videnskabelige artikler og lærebøger, bl.a. "Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi" (1999) og "Personlighedspsykiatri" (2010).

Trudie Rossouw

Læge, psykoanalytiker og børne- og unge psykiater med over 20 års erfaring med behandling af børn og unge. Aktuelt ansat ved Priory Hospital, Chelmsford, og ved North London Priory Hospital. Er kvalificeret som MBT-A (MBT unge) terapeut, supervisor, træner and kursusleder.

Litteratur